Logo Vormburo

Kening fan ‘e Greide
Vormburo /2020
Illustratie

Kening fan ‘e Greide

https://www.vormburo.nl/wp-content/uploads/2023/08/wikel-scaled-1-2000x1333.jpg
Scrol

Wat is Neder­land zon­der haar wei­de­vo­gel­land­schap? Wat is een len­te zon­der haar typi­sche gelui­den, geu­ren en kleu­ren? Wat is een wei­de zon­der koei­en, bloe­men, krui­den, insec­ten en vogels? Het unie­ke, bio­di­ver­se wei­de­land­schap dreigt te ver­dwij­nen. Bur­ger­ini­ti­a­tief Kening fan ‘e Grei­de pro­beert al enke­le jaren op vele manie­ren het tijd te keren.

Het Vormburo droe­g zijn steen­tje bij door de soci­al media en de web­si­te bij te hou­den. Een mooie com­bi­na­tie tus­sen inhoud, vorm­ge­ving en tekst. Door deze mul­ti­me­di­a­le bena­de­ring zorg­den we voor veel inter­ac­ti­vi­teit en enor­me groei op de soci­al media.

Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design

Some are to guide the overall goal of the design. Other approaches are to guide the tendencies of the designer.

Kening fan ‘e Greide Kening fan ‘e Greide Kening fan ‘e Greide Kening fan ‘e Greide Kening fan ‘e Greide Kening fan ‘e Greide Kening fan ‘e Greide Kening fan ‘e Greide