Project

Dementie met andere ogen bekeken

Omschrijving

Demen­tie is een ingrij­pen­de ziek­te. De gemeen­te Hee­ren­veen is hard op weg ‘demen­tie­vrien­de­lijk’ te wor­den. Dit doen ze onder ande­re samen met Alz­hei­mer Fries­land, NHL Sten­den Hoge­school en Werk­plaats Soci­aal Domein Fries­land. Vormburo gaf vorm aan een wit­boek vol per­soon­lij­ke ver­ha­len, van pati­ën­ten, man­tel­zor­gers, vrij­wil­li­gers en hulp­ver­le­ners. Een mooie en dank­ba­re klus.