Project

Maatwerk in Mensenwerk

Omschrijving

In 2016 werd WSD Fries­land bena­derd door de gemeen­ten Tyt­sjerk­ster­a­diel en Acht­kars­pe­len. De vraag: hoe kun­nen we onze inwo­ners beter en vaker zorg op maat leve­ren? Twee stu­den­ten van de NHL gin­gen in gesprek met betrok­ken inwo­ners, hulp­ver­le­ners en amb­te­na­ren. De resul­ta­ten van het onder­zoek wer­den samen­ge­bracht in een inspi­re­rend wit­boek. Het Schrijfburo nam con­cept en redac­tie op zich, het Vormburo gaf de brochure vorm.