Project

Sluis Kornwerderzand

Omschrijving

Maar liefst 3000 extra arbeids­plaat­sen, ruim € 100 mil­joen aan extra inves­te­rin­gen en legio voor­de­len voor gro­te delen van Neder­land; slechts enke­le van de vele posi­tie­ve effec­ten als Korn­wer­der­zand een bre­de­re schut­sluis krijgt.

Fle­vo­land, Over­ijs­sel, Frys­lân, betrok­ken gemeen­ten en onder­ne­mers staan eind 2018 in de start­blok­ken. Ze leg­gen €73 mil­joen op tafel. Nu het Rijk nog. Planburo hiel­p deze par­tij­en een hel­der en over­tui­gend ver­haal op papier te zet­ten. Vormburo bracht het in beeld.